Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.dianadezir.com

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта  www.dianadezir.com.

Уебсайтът  www.dianadezir.com е собственост на художничката Диана Дезир.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  собственика  на www.dianadezir.com, и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез  www.dianadezir.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.dianadezir.com,.

Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.dianadezir.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
 • „УСЛУГА/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което  www.dianadezir.com, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • “ИЗПОЛЗВАНЕ” на  www.dianadezir.com, означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване).
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

 

 

 • ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.dianadezir.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. За повече информация относно Политиката ни за поверителност, моля посетете следния линк: https://dianadezir.com/gdpr/

 

 1. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на dianadezir.com.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на dianadezir.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът dianadezir.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Сайтът dianadezir.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно Политиката ни относно бисквитките може да бъде намерена на https://dianadezir.com/politika-otnosno-biskvitkite/
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до dianadezir.com  на следния адрес или email за контакти: DianaDezir@gmail.com
 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.

 

 

 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

В страницата www.dianadezir.com са представени картини на художничката Диана Дезир. Всяка картина, представена в сайта, е съпътствана от цена и основни характеристики. Собственика на www.dianadezir.com  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на картините.

 

 

 

 1. ЦВЕТОВЕ

 

Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на продуктите може леко да се различават от тези на снимките.

 

 • ЦЕНИ

Всички посочени на Сайта цени са в лева.

Собственикът www.dianadezir.com, на има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

 

 • ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.dianadezir.com съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.dianadezir.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

 

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 • Собственикът на сайта dianadezir.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта dianadezir.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта dianadezir.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта dianadezir.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.

 

 

 1. СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта dianadezir.com (който и да е продукт или услуга) или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на dianadezir.com